YALOVA TERMAL İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TERMAL ORTAOKULU YEMEKHANE KİRALAMA İŞİ İLANI

TERMAL ORTAOKULU YEMEKHANE KİRALAMA İŞİ İLANI

TERMAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

TERMAL ORTAOKULU

 

YEMEKHANE İŞLETME (KİRALAMA) İŞİ İHALE İLANI

 

 

1-      Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı yazılı,yemekhane salonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre Pazarlık Usulüyle yazılı teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle ihale edilecektir. İstekliler yapmış oldukları teklife bağlı olmakla birlikte teklif edilen bedelin üstüne çıkabileceklerdir.

2-      İhale şartnamesi Okul Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınacaktır.

3-      Daha önce yemekhane, açık alan, salon vb. yerler ihalelerine katılmış olup, sözleşme düzenlemeden vazgeçenler, işletme süresi bitmeden işletmeyi bırakmış olanlar ile icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen kişiler ihaleye katılamazlar.

4-      İstenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli olanlar verilecektir. Aslı idarece görülmüş ibaresi olanlar da kabul edilecektir.

5-      Yüklenicinin değişmesi durumunda;  yemekhane salonunda yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından nakit olarak ödenir.

6-      Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı yazılı okul yemekhane salonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre Pazarlık Usulüyle yazılı teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle ihale edilecektir.İstekliler yapmış oldukları teklife bağlı olmakla birlikte teklif edilen bedelin üstüne çıkabilecek olup, tekliflerdeki artışlar 10(ON) ve 10(ON)’un katları olacaktır.

7-      İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte Termal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

8-      İhaleye katılmak isteyen yükleniciler, 20/09/2018 Perşembe günü saat:15.30’a kadar Termal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aşağıdaki belgeler ile birlikte, usulüne uygun olarak hazırlayacakları ve yazılı tekliflerini de içeren tekliflerini kapalı zarf içerisinde bizzat vereceklerdir.

9-      İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Termal Ortaokulu Müdürlüğünden alınacaktır.

10-  Telgraf, faksla veyapostayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11-  İhale neticesinde sözleşme yüklenici tarafından imzalanacaktır.

12-  Sözleşme imzalanmadan önce kesin teminat idareye ibraz edilecektir.

13-  Daha önce kantin ve yemekhane ihalelerine katılmış olup, sözleşme düzenlemeden vazgeçenler, işletme süresi bitmeden işletmeyi bırakmış olanlar ile icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen kişiler fesih tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yemek ihalelerine katılamazlar.

14-  İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Gerektiği durumda ihaleyi fesih edebilir.

15-  İhalenin herhangi bir nedenle yapılamaması durumunda, ihale bir hafta ertelenir.

 

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1-      T.C. Kimlik numaralı Nüfus cüzdanı fotokopisi,(İhale sırasında nüfus cüzdanının aslı komisyonca görülmek istenirse ibraz edilecektir.)

2-      Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. Ayrıca kantin ihalesini alan kişi ve yanında çalıştıracağı elemanlar hakkında Yüz Kızartıcı Suçlardan(Uyuşturucu kullanmak yada satmak, yaralamak, cinsel taciz, hırsızlık v.b.) dolayı herhangi bir soruşturma yada kovuşturma varsa ihale tek taraflı olarak fesih edilecek. Bu konuda Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Daire Bşk.dan, Kaçakçılık ve Org. Suçlar Şube Müdürlüğünden bilgi alınacak

3-      Başvuru dilekçesi(Okul Müdürlüğünden alınacaktır.İkametgâh ve telefon no’su eksik olmayacak)

4-      Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu (Aslı-2 Suret)

5-      Geçici teminat: Geçici teminat muhammen bedel üzerinden %3’ü 81,00TL’dir.Termal Mal Müdürlüğü Hesabına yatırılacaktır.

6-      İhalelerde katılımcılardan,5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre Yemekhane veya hazır yemekişletmeciliği için gerekli belgeleresahip olma şartı aranacaktır.

7-      Yer Görme Belgesi(Okul Müdürlüğünden alınacaktır)

8-      Sağlık Raporu (Yemek servisini yapan personel için ihaleyi kazanan firmadan sözleşme sonrasından alınacaktır.

9-      Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olacağına dair Taahhütnamesi(Okul Müdürlüğünden alınacaktır)

10-  İhaleye katılacaklardan ilgili meslek odasından ihaleden men yasağı olmadığına dair belge (Aslı)

11-  İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği(Okul Müdürlüğünden alınacaktır)

12-  İhaleye gerçek kişiler katılabilir.

13-  Yemekhaneyi Belge sahibinin işletmesi zorunludur. 

 

TERMAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

        İŞİN ADI

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİH VE SAATİ

Öğrenci Personel Sayısı

Termal Ortaokulu YemekhaneSalonu İhalesi

300,00 TL (Aylık)

81,00 TL.

20.09.2018

15:30

 

97+13

2700.00 TL

(Yıllık)

 

 

Not 

1) Yukarıda istenilen belgelerden asılları istenilenlerin asılları verilecek. Fotokopisi istenilen belgelerin asılları ise ihale komisyonu tarafından istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak üzere, ihaleye katılacak kişilerin yanlarında hazır bulundurulması gerekmektedir.

2)İhaleler Termal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü Başkanlığında toplantı salonunda yapılacaktır.

 

 

 

 

KOMİSYON BAŞKANI

 

  Hüseyin ÖZEL

Milli Eğitim Müdürü

 

 

 

 

 

 

Termal Kaymakamlık Binası Zemin Kat TERMAL / YALOVA - (0226) 675 76 22

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.